Algemeen:

V: Wanneer wordt de definitieve weg aangelegd?
A: Wij denken dat een start in voorjaar 2023 goed mogelijk moet zijn. Maar dit is afhankelijk van een aantal variabelen;
– Het is een balans zoeken tussen zo snel mogelijk een weg en wachten tot zoveel mogelijk huizen klaar zijn met bouwen, of met andere woorden geen zwaar bouwverkeer meer verwachten. Hoe sneller we de straat aanleggen, hoe sneller wij de eerste herstelkosten kunnen verwachten voor herstraten daar zwaar bouwverkeer de weg meer zal beschadigen.
– We zullen een oplossing moeten vinden voor de waterproblematiek. Een straat kan best een beetje regenwater hebben, maar wanneer deze meerdere dagen per jaar blank zou staan zoals nu met de bouwweg het geval is kunnen we enorme herstelkosten verwachten.
– Dat de door ons aangeboden voorstellen worden goedgekeurd door de Beheersvereniging en de ALV
– Dat een aannemer ruimte heeft in zijn planning

V: Wanneer wordt de verlichting aangelegd?
A: Samen met het aanleggen van de weg of daarna. In ieder geval niet voordat de straat aangelegd is.

V: Wie besluit er over de straat en verlichting?
A: De werkgroep Straat & Licht komt naar verwachting in het najaar van 2022 met een 2 of 3 tal voorstellen. In deze voorstellen staat hoe alles eruit komt te zien, welke materialen er nodig zijn, en een inschatting van de kosten. Deze voorstellen presenteert de werkgroep aan het bestuur van de Beheersvereniging. Indien akkoord legt de Beheersvereniging deze voorstellen voor aan de ALV. De ALV (de leden) neemt uiteindelijk het besluit.

V: Begroting; in de ALV werd een bedrag van 1,5 miljoen genoemd en dat zou voldoende moeten zijn voor aanleg straat en verlichting.
A: Zoals het er nu uitziet moet dat inderdaad voldoende zijn, maar met een flinke slag om de arm! Het is uiteindelijk afhankelijk van het gekozen ontwerp en daarbij dus type stenen, complexiteit van aanleg, type verlichting, enz. Ook is het de vraag of de prijzen van bouwmateriaal verder stijgt of niet. Als werkgroep zoeken wij naar uitvoerbare oplossingen. Het kan echter zijn dat wanneer de ALV een dure uitvoering van de weg kiest, verlichting er misschien niet meer inzit. Wij willen hier nu niet teveel op vooruit lopen, buiten alleen aangeven dat wij zelf de keuze maken en dat mogelijk misschien niet alles kan.

De werkgroep heeft de ramingen uit juni 2020 van Ruim Omgevingsontwikkeling opnieuw laten berekenen en dan op basis van ontwerp B en D (de vraag voor hercalculatie was uitgezet voordat de enquête resultaten binnen waren). Hierbij zijn we uitgegaan van de ‘betonnen keiformaat’ (goedkoper, kortere levensduur) en ‘gebakken dikformaat’ (duurder, langere levensduur). De bijgewerkte raming kun je hier vinden. De oude prijzen staan in het rood vermeld. Tevens is het herstraten van de volledige straat meegenomen zoals oorspronkelijk ook het geval was. Deze raming zegt dus nog niets over de uiteindelijke kosten, het is puur het enige houvast wat we nu kunnen maken.

Water:

Alvorens we ingaan op vragen m.b.t. het water, eerst even de basis herhalen. In het document “Kaders & Spelregels” staat bij ‘Randvoorwaarden’ (pag. 4) het volgende te lezen m.b.t. water:
3. Een beekdal kan overstromen. Houd rekening hier mee met het bouwen van een huis. Er mag niet opgehoogd worden t.b.v. woningbouw in het overstromingsgebied tenzij het een ophoging betreft waarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bergingscapaciteit van het plangebied;
6. Er geen waterverbinding ontstaat tussen het aanwezige ven (Broekbosje) en het watersysteem in het plangebied;
7. De waterafvoerende functie van de bestaande sloten moet in stand worden gehouden;
9. Neerslag die op het perceel niveau valt, dient binnen het eigen perceel te worden verwerkt. Dit kan ook collectief worden opgepakt;

Verderop in het document, op pagina 14 valt verder te lezen:

I. Waterhuishouding op perceelsniveau

Op perceelsniveau wordt op basis van de regenwaterverordening voorgeschreven dat de neerslag die op perceelniveau valt binnen het eigen perceel verwerkt moet worden. Het neerslagwater mag onder normale omstandigheden niet afgevoerd worden. Hier zijn verschillende methodes voor. Te denken valt aan een vijver/ven, ondergrondse opslag, verwerking op eigen perceel gebruik voor sanitatie. Het bergen van water kan ook collectief opgepakt worden. Op perceelsniveau moet een noodoverloop aangelegd worden zodat het water onder extreme natte omstandigheden wel kan afstromen naar de Beilerstroom. Derden mogen hiervan geen hinder ondervinden.

Kort samengevat; regenwater dat op jouw kavel valt, en dit is dus ook de helft van jouw weg, dien je op eigen kavel op te vangen. Tevens mag regenwater niet op het riool geloosd worden. Iedereen heeft in zijn kavelpaspoort aangegeven wat zijn of haar oplossing is. Dit is wat de gemeente uiteindelijk heeft goed gekeurd.

Voor de Werkgroep Straat & Licht is dit het uitgangspunt! Elke andere optie waarbij de straat een deel van het waterprobleem moet oplossen kost onherroepelijk meer geld. En zoals eerder benoemd; een straat die meermalen per jaar onder water staat zal sneller stuk gaan en dus meer herstelkosten. Hier is de bijdrage aan het onderhoudsfonds niet op berekend. Het regenwater moet dus van de weg af!

V: Waarom komen er geen wadi’s langs de weg? Dit was toch ooit het plan?
A: In het begin was dit inderdaad de gedachte. Hier gingen alleen de nutsbedrijven niet mee akkoord. Zij kunnen geen herstel werkzaamheden uitvoeren als er water boven hun leidingen staat. Uiteindelijk blijkt de 6 meter ook te smal voor én een weg én wadi’s aan beide zijden.

V: Waarom komt er geen goot met straatkolken (putten) in de straat voor het regenwater?
A: Zoals je hierboven in het inleidende stuk kunt lezen is het opvangen, vasthouden en zelf verwerken van regenwater de insteek voor Lievingerveld. Hier zit de grotere gedachte achter dat het afvoeren van regenwater een niet houdbare oplossing is vandaag de dag en voor de toekomst. We hebben het zelf kunnen zien afgelopen 21 februari toen de Beilerstroom overstroomde. Het regenwater heeft al moeite om weg te komen. Wij kunnen hierin bijdragen door te zorgen dat het regenwater wat op Lievingerveld valt hier niet aan toe wordt gevoegd.

V: Ik heb mijn kavel (om wat voor reden dan ook) opgehoogd. Hoe krijg ik het water nu van de weg af?
A: Een niet leuk antwoord, maar dat is aan jou. Ophogen is een eigen keuze en het pleit je niet vrij voor het zorgen dat regenwater van de weg naar jouw kavel moet afvloeien. Zoals benoemd in het document “Kaders & Spelregels” wordt er gesproken over ‘op perceelsniveau’, dit betekent dus ook jouw 3 meter van de weg. De oplossing zul je moeten zoeken buiten de 3 meter strook van de weg en binnen je eigen kavel. Binnen de 3 meter van jouw weg (de 6 meter weg) mogen geen privé oplossingen gemaakt worden (zie afbeeldingen hiernaast). Er zijn al vele huizen op Lievingerveld te vinden die dit al gerealiseerd hebben d.m.v. een wadi naast de weg. Neem ook een kijkje bij Werkgroep Duurzaam op de website voor tips en oplossingen. En natuurlijk kun je ook samenwerken met je buren voor een oplossing.

Let er ook op dat je oprit niet op afschot ligt naar de weg. Dat kan en mag wel, als je maar zorgt dat regenwater wat op je oprit valt niet naar de weg stroomt. Dit kan bijvoorbeeld door vlak voor de 3 meter lijn een goot of rooster aan te brengen in je bestrating en het water te leiden naar een wadi op jouw kavel, of een strook waterdoorlatend materiaal. Op afschot leggen naar je huis i.p.v. de weg is ook een mogelijkheid.

Straat:

V: Hoe breed wordt de weg / straat?
A: In de laatste enquête zijn wij uitgegaan van 4,6 meter breed. Wij laten ons nog echter voorlichten door experts, dus wellicht wordt hier toch nog van afgeweken.

V: Hoe hoog wordt de straat?
A: Dat is op dit moment nog niet exact te zeggen. Voor de duidelijkheid, we praten hier over de aansluiting naar jouw oprit. Uitgaande van een 2,5 cm straatlaag en een 10cm grasbetonsteen kom je op 12,5 cm bovenop de huidige bouwweg. Echter als de straatlaag iets dikker is en de grasbetonsteen 1 maat dunner of dikker, dan kom je op een andere maat uit. Tevens als voor onderhoud in de tussentijd de bouwweg een keer geschraapt wordt, of er wordt menggranulaat aan toegevoegd, dan kom je ook weer op een andere maat.
De één wacht met aanleggen, de ander heeft de laatste meter er losjes ingelegd. Wij kunnen hierin nu geen houvast bieden. LET OP dat je de oprit niet op afschot naar de straat legt! Zie ook hierboven bij het punt ‘Water’.
Zoals je op de tekeningen van de wegontwerpen kunt zien houden we 90 cm over boven de nutsstrook en 50 cm aan de andere kant. Buiten de opritten die aangesloten worden op de straat middels verharding is het voor de tussenliggende stukken nog niet bekend hoe dit ingevuld of opgevuld wordt. Wellicht komt hier niets of een vloeiende afloop naar maaiveldniveau.

V: Hoe komt de weg eruit te zien?
A: Dat is op dit moment nog niet bekend. De laatste enquête geeft ons de houvast om nu te kijken naar verschillende type stenen, legwijze en kleuren. Ook hierin laten wij ons voorlichten door experts en leveranciers.

V: Waarom wordt er geen noodweg aangelegd (2e hands klinkers / klinkers op de kop)?
A: Om verschillende redenen is dit geen haalbare optie. Uitgaande dat wij verwachten begin 2023 over de definitieve straat en verlichting te kunnen stemmen, waarna de opdracht uitgezet kan worden, praten we dus over een noodweg voor een jaar. Als je kijkt naar de kosten van de diverse posten in de raming dan kun je uitrekenen wat dit extra gaat kosten. Extra uitgaven terwijl we nu nog niet eens kunnen zeggen of het budget voldoende is. Ook al zou je 2e hands klinkers gebruiken, deze moet je dan ook weer zien kwijt te raken. Al met al een risico en hoe dan ook een extra uitgave. En zo zouden we nog wel een hele waslijst met redenen kunnen geven waarom dit geen haalbare optie is.

V: Komt er éénrichtingsverkeer?
A: Voor geheel Lievingerveld lijkt dit niet praktisch. Voor een enkele straat zou het een overweging kunnen zijn. Wij nemen dit mee in gesprek met een verkeersdeskundige.

Verlichting:

V: Waar komt er straatverlichting?
A: Straatverlichting heeft in de eerste instantie het meeste nut op kruispunten en dan vervolgens in of bij bochten. Vervolgens zouden we dan kunnen kijken naar de ruimte daartussen. Wij gaan hierover nog met experts in gesprek.

Verschil met en zonder buitenverlichting

V: Hoe komt de straatverlichting eruit te zien? Hoe hoog worden de lantaarnpalen?
A: Beiden moeten wij nog uitzoeken. Wel gaven velen aan in hun opmerking bij de peiling dat men graag de sterren wil kunnen blijven zien of met andere woorden het donker waardeert. Hier past lage verlichting het beste bij, omdat hoge verlichting of verlichting met veel verstrooiing dit ontneemt. Maar nogmaals, wij laten hierin ons nog voorlichten.

V: Werkt de straatverlichting op zonnepanelen?
A: Aanvankelijk was dit wel ons uitgangspunt, totdat we enkele leveranciers spraken en bleek dat dit nog helemaal niet haalbaar is. Met name in de wintermaanden waar de lampen het langst moeten branden heb je juist de minste zonuren. Neem afgelopen januari met maar 46 zonuren over de gehele maand. Dit terwijl de lampen van 16.30 uur tot de volgende ochtend 8.30 uur zouden moeten branden. Betekent dit automatisch een compleet apart stroomnetwerk voor de verlichting? Dat weten wij op dit moment nog niet en zijn wij aan het uitzoeken. Er lijken nog wel meerdere opties en mogelijkheden te zijn.

V: Wordt de verlichting uitgevoerd met bewegingsmelders of dimmen op bepaalde tijden?
A: Dat weten wij op dit moment nog niet. Wij laten ons hierin voorlichten wat de voor- en nadelen zijn, evenals de kosten.

V: De verlichting op de Lieving schijnt best ver buiten alleen de straat. Wordt hier rekening mee gehouden voor de verlichting op Lievingerveld?
A: Hoe hoger de mast, hoe groter het gebied dat je kunt beschijnen. Met de ‘lens’ van de lamp kun je dit enigszins sturen, maar verstrooiing houd je altijd. Wij houden hier inderdaad rekening mee bij de voorstellen voor de verlichting. Zoals eerder gezegd is dit te voorkomen door een lagere mast of paal en daarnaast in de mogelijkheden van het ‘sturen’ van het licht d.m.v. de lens.

Mis je een vraag? Mail hem naar straatenlicht@lievingerveld.nl en we plaatsen hem erbij!

Als werkgroep streven wij ernaar om met voorstellen te komen waar iedereen zich in kan vinden. Evengoed realiseren wij ons dat wij nooit iedereen helemaal gelukkig kunnen maken. Wij zullen de uiteindelijke voorstellen goed toelichten en onderbouwen. En ondertussen blijven wij jullie natuurlijk op de hoogte houden waar wij als werkgroep mee bezig zijn.