Stand van zaken

 • Er is een conceptplan Broekbosje ontwikkeld door een groep enthousiaste toekomstige bewoners rond het Broekbosje voor de bebouwingsvrije zone (20 meter -5 meter onderhoudszone – 3 meter binnen kavel= 12 meter beschikbaar voor  het inrichtingsplan) rond het Broekbosje. 
 • Er is over het conceptplan Broekbosje intensief overleg geweest met diverse externe partijen: de gemeente Beilen, de Provincie Drenthe, Het Waterschap, Natuurmonumenten, Natuur & Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe.
 • De uitkomst van de diverse overleggen met externe partijen is geweest dat men enthousiast is over het conceptplan, met enkele aanvullingen. Het definitieve plan moet versterkendzijn  aan flora, fauna en waterbeheer in en rond het Broekbosje; 
 • De gemeente staat als eigenaar open voor ideeën. Mits dit (financieel en in onderhoud) gedragen wordt door zo veel mogelijk Lievingervelders.  Daarbij is bovendien uitdrukkelijk gemeld dat het betreden van het Broekbosje gevaarlijk en verboden is.

Omdat er tijdens de zeepkist meeting vanuit ´Lievingerveld´ weerstand gevoeld werd inzake de conceptplannen, vond er op 22 augustus opnieuw een overleg plaats met een aantal bewoners rond het Broekbosje, waarbij nogmaals de volgende uitgangspunten werden geformuleerd:

 • De hoogste prioriteit moet liggen bij het prachtige stukje natuur en wat daar leeft en groeit;
 • De ontwikkelplannen mogen geen afbreuk doen aan flora en fauna, maar moeten juist iets toevoegen;
 • De veiligheid moet gewaarborgd zijn, omdat betreden van het Broekbosje levensgevaarlijk is;
 • De 17  meter strook in publiekelijk terrein 
 • De meeste omliggende bewoners hebben de wens om de rust te waarborgen. 

We hebben het volgende verder afgesproken:

 • De bewoners overleggen per zijde hoe zij het plan aan hun kant het liefst ingevuld zien, waarbij de uitgangspunten uit het conceptplan het vertrekpunt zijn;
 • Op zondag 3 oktober om 14.00 uur vindt opnieuw overleg plaats en worden de voorstellen per zijde besproken en inhoudelijk getoetst;
 • Daarna kan het conceptplan Broekbosje ter inzage gelegd worden voor aanvullingen en/of wijzigingen door lievingervelders en aan de gemeente worden voorgelegd.