Lieving langs de weg

Het deelgebied Lieving fungeert als verbinder tussen het beekdal en de es. De kavels liggen aan de gelijknamige hoofdontsluitingsweg Lieving. Het deelgebied kenmerkt zich door de eikenbomenrijen langs de weg. Het is een landschappelijk kenmerk dat veel in de omgeving van Beilen terug komt.

Foto: Mr. Staikel Movies © Aad Stikkelorum

De woonzone Lieving is daarmee ook het hart van het plangebied. De hoofdontsluitingsweg was vroeger al de grens van de aanliggende es ten zuiden op het plangebied. U kunt zich voorstellen dat de weg vroeger steviger begroeid was met bomen, met een karrenpad richting het buurtschap Lieving. Door de natuurlijke groei van de houtwal die nu de weg vormt, is met de eeuwen de weg opgehoogd. Dat had vroeger als voordeel dat wanneer de beek buiten haar oevers zou treden, men alsnog de goederen naar en van Beilen kon vervoeren zonder natte voeten te krijgen.

Snelheid en geluid

Lieving wordt straks ingericht als 30-km zone en zal een gemengde verkeersfunctie betreden [kaders en spelregels, 3.2.3. Verkeer A. Infrastructuur, gem. Midden- Drenthe]. Aanliggende woningen mogen slechts op veertien meter van de as van de weg worden gebouwd om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Het geluid van langrijdende auto’s valt voorkeursgrenswaarde van 48 dB en zal daardoor niet veel opgemerkt worden.
De ligging van de kavels hier is wat lager dan de weg waaraan zij zich verbinden. Tussen beide ligt ook een greppel die de afwatering van de weg verzorgd. Deze mag niet worden aangetast, zoals in de kaders & spelregels is aangegeven. Wel mogen bewoners een wadi overstorten in deze greppel. (Er moet dus ook rekening woren gehouden met het buiten de greppel treden van water richting het woonhuis.)

De flora van Lieving

De woningen langs de hoofdontsluitingsweg zijn het eerste aanblik wanneer men komt aanrijden. Een welkom aangezicht wanneer tussen de bomen door stiekem een glimp van de huizen erachter zichtbaar is. De bomenrij mag immers niet gekapt of gesnoeid worden door omwonenden. Echter, ter verhoging van de privacy kan de bomenrij verstevigd worden met lokale flora. Een voorbeeld hiervan is de plantsoort bostgierstgras. In de berm van Lieving is deze plantsoort aangetroffen. Dit is een plantsoort met natuurwaarde voor regionaal niveau.

Bomenrijk

De langsbeplanting op de rand van het beekdal vormt een stevige afscheiding tussen de es en het beekdal. Tussen de veengrond in het noorden van Lievingerveld en de zandgronden in het zuiden. De langsbeplanting van Lieving kan ookwel gekenmerkt worden als grenswallen.

Grenswallen

Grenswallen liggen meestal hoger ten opzichte van het grondwater. Ze werden opgeworpen uit de grond, afkomstig uit de greppels, die men aan weerszijden van de wal groef. Meestal gelegen aan de grens van het beekdal, iets hoger dan de plaats waar het veen of de beekafzettingen uitwiggen tegen de minerale ondergrond. Hierdoor kunnen we stellen dat de bomen langs de weg Lieving behoren tot de grenswallen en kunnen worden gezien als langsbeplanting. Langsbeplanting ligt namelijk op afstand van het beekdal als afbakening van het dal naar de es.