Beilerstroom

De Beilerstroom is het belangrijkste landschapselement in Lievingerveld en kan de moeder genoemd worden van alle andere landschappelijke kenmerken. De Beilerstroom is het langste beekdal van Drenthe en heeft door de eeuwen heen gezorgd voor een typisch beekdallen- en essenlandschap. Het landschap loopt op vanaf de beek in het beekdal naar de zandige es, het hoger gelegen plateau.

Foto: Mr. Staikel Movies © Aad Stikkelorum

De oorspronkelijke Baarwelsleek is niet meer terug te herkennen in de vorm van de huidige Beilerstroom. Tegenwoordig is de Beilerstroom een snelstromende beek die relatief vaak buiten haar oevers treedt. De snelheid is medebepaald door de steile oevers. Daardoor is de flora en fauna nu vrij beperkt. De omgeving van de Beilerstroom kan een aantrekkelijk gebied worden voor natuur en recreatie.

Voorkomen moet worden dat de toegankelijkheid en beleving van de Beilerstroom verloren gaat. Een manier waarop al verzekerd is dat de beleving van de Beilerstroom niet verloren gaat, is de tien meter bebouwingsvrije zone langs de oostelijke oever. Deze wordt vrijgehouden mede ten behoeve van het onderhoud van oevers van de beek. De grond is in bezit en beheer bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze zone ligt ook een persleiding, die op deze wijze voor toekomstig onderhouden ook buiten de perceelgrens van de kavel bevindt.

De woningen aan de beek genieten van vrij uitzicht over het beekdal aan de westzijde van de Beilerstroom. Een manier waarop al verzekerd is dat de beleving van de Beilerstroom niet verloren gaat is de tien meter bebouwingsvrije zone langs de oever. Deze is mede ten behoeve van het onderhoud van oevers van de beek. Het waterschap DODelta heeft ingestemd met het creëren van een natuurvriendelijke oever aan de zijde van Lievingerveld. De beek krijgt naar de kavel toe een flauwe oever met vegetatie dat ten goede komt van de biodiversiteit. Dit zal ervoor zorgen dat in de toekomst de Beilerstroom er weer uitgaat zien als een beek in plaats van een gegraven geul.

In de eerste paar jaar zal de oever nog intensief gemaaid worden. De nutriënten van de voormalige akkerbouw zorgen ervoor dat ongewenste beplanting sneller groeit dan de gewenste oeverbeplanting. Na enige tijd kan er overgegaan worden op een extensief maaibeheer zodra de bodem hersteld is van deze akkerbouw.

Door de woningen iets verhoogd aan te leggen ten opzichte van het maaiveld en de palen iets langer te maken zodat deze boven het maaiveld uitsteken, worden de woningen water-robuust. Dit kost nauwelijks meer en levert daarnaast een aantrekkelijk beeld op. Het water kan onder de woningen doorlopen en er is geen wateroverlast in de woning. Naast de overstromingskans van de beek, zal het grondwaterpeil op vele plekken tot op het maaiveld reiken. Hierdoor ontstaan er rondom de woning plassen en zeer drassige grond. Het is dan fijn als u wel met droge voeten de woning kunt bereiken of op het terras kunt zitten. Door verhoogd bouwen en gebruik van zwevende terrassen, loopt het landschap onder de woningen door en zijn er veel vergezichten.

De woningen aan de Beilerstroom zijn bepalend voor het aanzicht van de woonwijk. Rijdend vanaf Beilen naar Lieving zijn de woningen nog voor de aankomst in Lievingerveld zichtbaar vanaf de doorgaande weg. Zij vormen het welkomstcomité en geven een allereerste indruk van deze speciale woonwijk.

Compact bouwen is aan de Beilerstroom belangrijk. Hierdoor blijft het kenmerkende open landschap van een beekdal behouden en de Beilerstroom vanuit het beekdal beleefbaar. Het zou namelijk zonde zijn als u wonend aan de beek de enige bent die van dit prachtige uitzicht kan genieten.