Beekdal

Het beekdal is de meest uitdagende plek om te bouwen én wonen binnen het Lievingerveld. Het beekdal is laaggelegen en heeft een gevarieerde bodem samenstelling en is minder draagkrachtig. Lokaal kan een grote verscheidenheid aan reliëf, grondsoort en doorlatendheid optreden. De grond wordt gevoed door een kwel en het water wordt afgevoerd door de Beilerstroom.

Foto: Mr. Staikel Movies © Aad Stikkelorum

De grond is lange tijd in gebruik genomen door akkerbouw. De veenachtige gronden in dit deel zijn door de intensieve akkerbouw zomers veel droger dan ze van nature horen te zijn. Dit zorgt voor een verstoring in de natuurlijke waterhuishouding met uitdroging van de grond als gevolg. Veen is een bodemsoort die in Nederland ‘onder druk’ staat. Deze bodemsoort verdwijnt, daar waar mogelijk wil men dit zoveel mogelijk conserveren. Dit is geheel in lijn met een duurzame bodem.

In het veengebied wordt het ontgraven van een bouwput en vervolgens ophogen met bouwzand gezien als ongewenste ontwikkeling. Mede omdat dit niet een grondsoort is die thuis hoort in het gebied.

Uitgangspunt voor dit gebied is dat bouwwerken rekening houden met het veen in de bodem. De manier van bouwen moet hierop aangepast worden. Hiermee wordt bedoeld dat bouwwerken op palen moeten staan of drijven.

Er mag niet opgehoogd worden t.b.v. woningbouw in het overstromingsgebied tenzij het een ophoging betreft waarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bergingscapaciteit van het plangebied.

De waterafvoerende functie van de bestaande sloten in het beekdal moeten in stand worden gehouden.
Het noorderlijk deel van het beekdal is gelegen in een grondwater-beschermingsgebied. Bewoners dienen zich te houden aan de geldende eisen en/of beperkingen.